Thủ tục hành chính: Tổng quyết toán ngân sách nhà nước - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Tổng quyết toán ngân sách nhà nước - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-100213-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: Tối đa 31/12 đến 30/10 hàng năm
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tổng quyết tóan ngân sách được hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng