Thủ tục hành chính: Tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-085795-TT-SĐ02
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nội vụ, số 02A Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7, thành phố Tuy Hòa
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng