Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo về Sở hữu công nghiệp - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo về Sở hữu công nghiệp - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-003215-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trong trường hợp cần thiết sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thông báo thụ lý hay không thụ lý: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Thông báo kết quả: Khiếu nại: 30 kể từ thông báo thụ lý đơn. Tố cáo: 90 kể từ thông báo thụ lý đơn
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng