Thủ tục hành chính: Tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền hồ sơ Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Vĩnh Phúc

Thông tin

Số hồ sơ: T-VPH-094287-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp cần xác minh thì không quá 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận đơn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng