Thủ tục hành chính: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thông tin, quảng cáo mỹ phẩm; hồ sơ đăng ký hội thảo/ tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thông tin, quảng cáo mỹ phẩm; hồ sơ đăng ký hội thảo/ tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-014726-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dược - Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu tiếp nhận hội thảo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng