Thủ tục hành chính: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-242248-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dược - Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp pháp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận hội thảo giới thiệu thuốc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng