×
Tra cứu thuật ngữ

Thủ tục hành chính: Tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-035083-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính; Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng