Thủ tục hành chính: Tiếp nhận thông báo việc sửa chữa nhỏ cơ sở tôn giáo - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận thông báo việc sửa chữa nhỏ cơ sở tôn giáo - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-089305-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo của tổ chức tôn giáo được tiếp nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng