Thủ tục hành chính: Tiếp nhận thông báo về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận thông báo về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS406
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản phúc đáp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng