Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-144123-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an Thành phố Hà Nội
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội (số 12 Lê Lai, quận Hoàn Kiếm)
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Lưu và giám sát việc thực hiện theo nội dung thông báo
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng