Thủ tục hành chính: Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-242712-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng