Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS538
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giám sát việc thực hiện theo nội dung thông báo.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng