Thủ tục hành chính: Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 92/2012/NĐ-CP - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 92/2012/NĐ-CP - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-242703-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tiếp nhận thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng