Thủ tục hành chính: Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo (nơi đi) của nhà chức sắc, nhà tu hành - Sóc Trăng

Thông tin

Số hồ sơ: T-STG-062615-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận vào bản thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng