Thủ tục hành chính: Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-075501-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ;
- Qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tổ chức tôn giáo được hoặc không được thực hiện theo nội dung đã thông báo.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng