Thủ tục hành chính: Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-059513-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chưa quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời tổ chức tôn giáo
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng