Thủ tục hành chính: Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số hồ sơ: B-BVH-BS96
Cơ quan hành chính: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng