Thủ tục hành chính: Tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội - Điện Biên

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội - Điện Biên

Số hồ sơ: T-DBI-BS41
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động - TB & Xã hội huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - TB & Xã hội huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động -Thương binh và xã hội huyện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc đối với cấp huyện và 17 ngày đối với cấp tỉnh, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng