Thủ tục hành chính: Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-072345-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chưa quy định thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cho phép học
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng