Thủ tục hành chính: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký mỹ phẩm - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận hồ sơ đăng ký mỹ phẩm - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-014331-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dược - Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu tiếp nhận quảng cáo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng