Thủ tục hành chính: Tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Khánh Hòa

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Khánh Hòa

Số hồ sơ: T-KHA-093351-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện (cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên- Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, Chi cục Thuế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong 34 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó: Tại cấp huyện: 09 ngày; Tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn: 25 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng