Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Tiếp nhận hộ di dân - Quảng Trị

Thông tin

Số hồ sơ: T-QTR-148691-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng