Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Tiếp nhận hàng viện trợ phi chính phủ - Hà Tĩnh

Thông tin

Số hồ sơ: T-HTI-004006-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban công tác phi chính phủ tỉnh (tại Công văn số 114CV/UB-NC ngày 19/01/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà tĩnh về việc đồng ý uỷ quyền phê duyệt dự án viện trợ phi chính phủ)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban công tác Phi chính phủ tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không có văn bản quy định về thời gian giải quyết
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng