Thủ tục hành chính: Tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-042639-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thanh tra Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các tổ chức, đơn vị có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính qua các phương tiện thông tin khác,..
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết tính từ khi tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo là 10 đến 55 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng