Thủ tục hành chính: Tiếp nhận gấu - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận gấu - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-130683-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tiền Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tiền Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng