Thủ tục hành chính: Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS786
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân xã
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng