Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Tiếp nhận công chức cấp xã (trừ công an, quân sự) từ tỉnh khác đến - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận công chức cấp xã (trừ công an, quân sự) từ tỉnh khác đến - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS424
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản hoặc Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng