Thủ tục hành chính: Tiếp nhận công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP - Hải Phòng

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP - Hải Phòng

Số hồ sơ: T-HPG-151965-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Từ khi nhận đủ hồ sơ đến khi trả kết quả là 07 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản công bố sản phẩm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng