Thủ tục hành chính: Tiếp nhận công bố phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận công bố phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-057743-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dich vụ, môi trường phù hợp tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng