Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng Phân Bón của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng Phân Bón của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS650
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật .
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp quy nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.
Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định, trong thời gian 05 ngày làm việc Chi cục Bảo vệ thực vật tham mưu cho Sở thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng