Thủ tục hành chính: Tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa (giống cây trồng) - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa (giống cây trồng) - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-052029-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kỹ thuật nông nghiệp và Nuôi trồng thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng