Thủ tục hành chính: Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-BS89
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận công bố hợp quy
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng