Thủ tục hành chính: Tiếp công dân tại cấp tỉnh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp công dân tại cấp tỉnh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-055197-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành trong tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Người khiếu nại trực tiếp đến đăng ký lịch tiếp dân
Thời hạn giải quyết: 07 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng