Thủ tục hành chính: Tiếp công dân - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp công dân - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-057205-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thanh tra tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giải thích, hướng dẫn nội dung khiếu nại, tố cáo cho công dân
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng