Thủ tục hành chính: Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân Bộ Y tế - Bộ Y tế

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân Bộ Y tế - Bộ Y tế

Số hồ sơ: B-BYT-004863-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Y tế
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Bộ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Pháp luật không quy định thời hạn
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng