Thủ tục hành chính: Thuyên chuyển giáo viên từ tỉnh khác về - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thuyên chuyển giáo viên từ tỉnh khác về - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-044245-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo, Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng