Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 85 thủ tục hành chính.

Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cơ quan chủ quản - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài - TP Hồ Chí Minh
Thẩm định dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài - TP Hồ Chí Minh
Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định nội dung chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án sử dụng vốn ODA - Hà Tĩnh
Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình sử dụng Vốn hỗ trợ phát triển chính thức - Phú Thọ
Thẩm định dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài - TP Hồ Chí Minh
Thủ tục thẩm định dự án sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài - TP Hồ Chí Minh
Cho vay lại vốn ODA: Ký kết hợp đồng tín dụng - Gia Lai
Cho vay lại vốn ODA: Kiểm soát chi\Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng - Gia Lai
Cho vay lại vốn ODA: Kiểm soát chi\Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành không theo hợp đồng - Gia Lai
Cho vay lại vốn ODA: Kiểm soát chi\Tạm ứng lần đầu - Gia Lai
Cho vay lại vốn ODA: Kiểm soát chi \Tạm ứng lần thứ 2 trở đi - Gia Lai
Cho vay lại vốn ODA: Giải ngân vốn vay\Trường hợp Chi nhánh kiểm soát chi không phải là Chi nhánh chủ tài khoản đặc biệt - Gia Lai
Cho vay lại vốn ODA: Ký kết hợp đồng bảo đảm tiền vay đối với các Chương trình/dự án - Gia Lai
Cho vay lại vốn ODA: Giải ngân vốn vay\Trường hợp Chi nhánh kiểm soát chi là Chi nhánh chủ tài khoản đặc biệt - Gia Lai

Menu