Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 2.431 thủ tục hành chính.

Đăng ký tạm ngừng hoạt động Hợp tác xã - Hà Nam
Đăng ký giải thể tự nguyện của Hợp tác xã - Hà Nam
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Cà Mau
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã - Cà Mau
Đăng ký liên hiệp hợp tác xã - Cà Mau
Đăng ký liên hiệp hợp tác xã - Cà Mau
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân - Thừa Thiên Huế
Thông báo thay đổi nội dung điều lệ liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; Số lượng thành viên; Thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của chi nhánh; nội dung hoạt động của văn phòng đại diện; Tên, địa chỉ, ngành, nghề sản xuất kinh doanh, người đại diện của địa điểm kinh doanh - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi trụ sở của đơn vị trực thuộc (Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh) hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi người đứng đầu đơn vị trực thuộc (Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh) hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi tên đơn vị trực thuộc (Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh) hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã - Hà Nam
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) - Cà Mau
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã (Đối với trường hợp giải thể tự nguyện) - Cà Mau
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã - Cà Mau
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Cà Mau
Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Cà Mau
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Cà Mau
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Cà Mau
Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Cà Mau

Menu