Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 2.098 thủ tục hành chính.

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng - Ninh Thuận
Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng - Ninh Thuận
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hoá có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên - Ninh Thuận
Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất; phê duyệt phương án đấu giá; phê duyệt kết quả đấu giá - Ninh Thuận
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; điều chỉnh, bổ sung nội dung dự án; kế hoạch lựa chọn nhà thầu; điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; quyết toán dự án hoàn thành (đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước) - Ninh Thuận
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đối với dự án có vốn đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ (VND) trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập chi nhánh - Ninh Bình
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đối với dự án có vốn đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ (VND) trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh - Ninh Bình
Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp hợp nhất doanh nghiệp (dự án có vốn đầu tư từ 15 tỷ đến 300 tỷ đồng) - Tây Ninh
Thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư - Tây Ninh
Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp ghi nhận chi nhánh, văn phòng đại diện - Tây Ninh
Thành lập chi nhánh gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư nước ngoài) - Long An
Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư - Hà Nam
Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn nhà đầu tư - Hà Nam
Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư - Hà Nam
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn trong nhà đầu tư - Hà Nam
Thẩm đinh và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư - Hà Nam
Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư - Hà Nam
Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư - Hà Nam
Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư - Hà Nam
Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển,hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư - Hà Nam

Menu