Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 126 thủ tục hành chính.

Đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp - Bộ Khoa học và Công nghệ
Ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp - Bộ Khoa học và Công nghệ
Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ - Bộ Khoa học và Công nghệ
Yêu cầu cấp bản sao tài liệu- Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp - Hòa Bình
Đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp - Hòa Bình
Thu hồi giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Đồng Nai
Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Bắc Giang
Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Bắc Giang
Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp - Bình Dương
Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định Sở hữu công nghiệp - Bình Dương
Cấy lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định Sở hữu công nghiệp - Bình Dương
Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Bình Định
Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Bình Định
Xin hỗ trợ chi phí đăng ký nhãn hiệu - An Giang
Cấp giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) - Điện Biên
Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Điện Biên
Đăng ký kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp - Cần Thơ

Menu