Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 35 thủ tục hành chính.

Đăng ký, tuyển chọn, xét duyệt, kiểm tra và nghiệm thu dự án nông thôn miền núi (NTMN) - Phú Yên
Thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán về chuyên ngành Công nghệ thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh - Hà Nam
Thẩm định dự án công nghệ thông tin - Hà Nam
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án Công nghệ thông tin thuộc nhóm B và nhóm C - Hà Nam
Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư chuyên ngành công nghệ thông tin - Gia Lai
Tổ chức giải thưởng Doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh - Đồng Nai
Thủ tục Thẩm định Thiết kế kỹ thuật dự án Công nghệ Thông tin (dự án nhóm C) - Đắk Lắk
Phê duyệt mua các sản phẩm công nghệ thông tin nhập ngoại đối với các loại sản phẩm đã sản xuất được trong nước - An Giang
Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng - Hà Nam
Thẩm định các chương trình phần mềm - Vĩnh Long
Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư - Đồng Tháp
Thay đổi thông tin đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách - Đông Tháp
Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư - Đồng Tháp
Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán - Đồng Tháp
Thẩm định thiết kế sơ bộ dự án Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình - Quảng Bình
Thẩm định thiết kế thi công và tổng dự toán dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An - Long An
Thẩm định thiết kế sơ bộ dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An - Long An
Thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An - Long An
Cấp phép Thẩm định thiết kế cơ sở dự án công nghệ thông tin có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước - Long An
Thẩm định thiết kế sơ bộ các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin - Vĩnh Long

Menu