Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.613 thủ tục hành chính.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ - Cà Mau
Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Cà Mau
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát - Cà Mau
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ - Cà Mau
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ trường hợp bị rách, nát - Ninh Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát - Kiên Giang
Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất - Kiên Giang
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất - Cà Mau
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Cà Mau
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ - Cà Mau
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ trường hợp bị mất - Ninh Bình
Thay đổi, bổ sung nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ (trường hợp thay đổi trụ sở chính chuyển sang tỉnh/thành phố khác) - Ninh Bình
Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp Giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Kiên Giang
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh - Kiên Giang
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh - Kiên Giang
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ - Cà Mau
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi; bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ - Cà Mau

Menu