Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 429 thủ tục hành chính.

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng - Bình Phước
Báo cáo chuyên gia khoa học công nghệ không thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cấp giấy phép lao động lần đầu cho người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp - Vĩnh Long
Cấp giấy phép lao động lần đầu cho người nước ngoài đại diện tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam - Vĩnh Long
Cấp giấy phép lao động lần đầu cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng - Vĩnh Long
Đăng ký hợp đồng cá nhân - Hà Tĩnh
Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập (thời hạn dưới 90 ngày) - Hà Tĩnh
Thủ tục cho hộ gia đình vay vốn quỹ quốc gia về việc làm - Quảng Trị
Thủ tục cho cơ sở sản xuất kinh doanh gồm (hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp sản xuất, hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật, doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động theo Luật doanh nghiệp, chủ trang trại, Trung tâm giáo dục lao động xã hội) vay vốn quỹ quốc gia về việc làm - Quảng Trị
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm - Quảng Trị
Thủ tục Đề nghị vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm (áp dụng cho cơ sở sản xuất kinh doanh) - Quảng Ninh
Thủ tục Đề nghị vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm (áp dụng cho dự án hộ và nhóm hộ gia đình) - Quảng Ninh
Thủ tục Đề nghị vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm (áp dụng cho dự án hộ và nhóm hộ gia đình) - Quảng Ninh
Thủ tục Đề nghị vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm (áp dụng cho cơ sở sản xuất kinh doanh) - Quảng Ninh
Thủ tục Đề nghị thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm - Quảng Ninh
Thủ tục Đề nghị thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm - Quảng Ninh
Thủ tục Đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm (Doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm) - Quảng Ninh
Thủ tục Đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm (Doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm) - Quảng Ninh
Thủ tục Đề nghị cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm (Doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm) - Quảng Ninh
Thủ tục Đề nghị cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm (Doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm) - Quảng Ninh

Menu