Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 194 thủ tục hành chính.

Thẩm định và trình phê duyệt đánh giá xếp loại Công ty nhà nước - Quảng Ninh
Kiểm tra báo cáo tài chính doanh nghiệp năm - Quảng Ninh
Giải quyết công tác tài chính doanh nghiệp - Quảng Ninh
Công bố giá trị doanh nghiệp để thực hiện Cổ phần hóa - Quảng Ninh
Đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản và các khoản đầu tư dài hạn vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ - Quảng Bình
Đánh giá, xếp loại doanh nghiệp - Quảng Bình
Kiểm tra báo cáo tài chính năm đối với doanh nghiệp Nhà nước - Quảng Bình
Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp - Quảng Bình
Giải quyết công tác tài chính doanh nghiệp - Quảng Bình
Cấp phát, thanh toán kinh phí thủy lợi phí được miễn đối với các đơn vị quản lý thủy nông thuộc diện đấu thầu - Hà Nam
Cấp phát, thanh toán kinh phí thủy lợi phí được miễn đối với các đơn vị quản lý thủy nông thuộc diện đặt hàng - Hà Nam
Cấp phát, thanh toán kinh phí cấp bù do miễn thủy lợi phí đối với các đơn vị thủy nông thuộc diện giao kế hoạch - Hà Nam
Cấp trợ giá cước vận chuyển ấn phẩm văn hóa xuất khẩu - TP Hồ Chí Minh
Xếp loại doanh nghiệp - TP Hồ Chí Minh
Kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp năm - TP Hồ Chí Minh
Thẩm định, trình phê duyệt, quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty nhà nước - TP Hồ Chí Minh
Thẩm định giao tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước cho công ty 100% vốn nhà nước - TP Hồ Chí Minh
Thẩm định mua, bán tài sản vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 - TP Hồ Chí Minh
Phê duyệt quyết toán hỗ trợ kinh phí giải quyết lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước - TP Hồ Chí Minh
Cấp phát kinh phí trợ giá đàn giống gốc - TP Hồ Chí Minh

Menu