Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 443 thủ tục hành chính.

Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền Sở Tài chính - Vĩnh Long
Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính - Vĩnh Long
Kê khai giá hàng hoá và dịch vụ - Thái Nguyên
Hiệp thương giá do bên bán đề nghị (đối với hàng hoá dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính) - Thái Nguyên
Thẩm định phương án giá đất - Thái Nguyên
Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện - Thái Nguyên
Kê khai giá dịch vụ lữ hành - Khánh Hòa
Kê khai giá dịch vụ lưu trú - Khánh Hòa
Đăng ký giá - Đồng Nai
Tổ chức hiệp thương giá - Quảng Ninh
Thẩm định và trình duyệt mức trợ giá thuộc danh mục được trợ giá chi từ ngân sách địa phương và trung ương - Quảng Ninh
Thẩm định và trình duyệt mức giá hoặc khung giá bán lẻ hàng hóa được trợ giá, trợ cước vận chuyển - Quảng Ninh
Hồ sơ đăng ký giá các loại hàng hoá dịch vụ theo quy định - Quảng Ninh
Hồ sơ kê khai giá các loại hàng hoá dịch vụ theo qui định - Quảng Ninh
Đăng ký giá - Quảng Nam
Thẩm định phương án giá - Quảng Nam
Kê khai giá - Quảng Nam
Hiệp thương giá theo đề nghị cả hai bên mua và bên bán - Quảng Nam
Hiệp thương giá theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Quảng Nam
Hiệp thương giá do bên mua đề nghị - Quảng Nam

Menu