Đang xem kết quả 1 đến 7 trong tổng số 7 thủ tục hành chính.

Đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài - Bộ Tài chính
Đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam do thay đổi liên quan đến việc nhận diện công ty mẹ (bao gồm thay đổi tên hoặc địa điểm trụ sở chính của công ty mẹ; thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của công ty mẹ; thay đổi địa vị pháp lý hoặc các thay đổi liên quan tới việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất của công ty mẹ) - Bộ Tài chính
Đề nghị thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài - Bộ Tài chính
Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài - Bộ Tài chính
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Tài chính
Đề nghị thay đổi Trưởng đại diện, Giám đốc chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài - Bộ Tài chính
Đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài - Bộ Tài chính

Menu