Đang xem kết quả 1 đến 12 trong tổng số 12 thủ tục hành chính.

Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đăng ký nhận chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ theo quyết định bắt buộc - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghệp, cây ăn quả lâu năm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đăng ký nhận chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ theo quyết định bắt buộc - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Yêu cầu sửa đổi, đình chỉ hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực của quyết định chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghệp, cây ăn quả lâu năm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Công nhận cây đầu dòng cây công nghệp, cây ăn quả lâu năm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Yêu cầu đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Menu