thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Bộ máy hành chính

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 487 thủ tục hành chính.

Cho phép thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Bình Phước
Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Bình Phước
Chia tách, sát nhập Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Bình Phước
Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Bình Phước
Đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Bình Phước
Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện - Bình Phước
Trả lại tài sản - Hà Nam
Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất - Thái Nguyên
Thẩm định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất các dự án phát triển đô thị, giao các nhà đầu tư thực hiện - Bắc Giang
Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung - Bắc Giang
Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính - Bắc Giang
Thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp - Bình Phước
Thành lập cở sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện - Bình Phước
Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Tiền Giang
Thanh lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức đơn vị - Thái Nguyên
Thu hồi tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị - Thái Nguyên
Chi trả tiền bồi thường - Hà Nam
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường - Hà Nam
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường - Hà Nam
Đăng ký kê khai bổ sung thay đổi chỉ tiêu quản lý - Thái Nguyên

Menu