Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.030 thủ tục hành chính.

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm - Tây Ninh
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm - Tây Ninh
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm - Tây Ninh
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ngày đêm - Tây Ninh
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm - Tây Ninh
Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh - Tây Ninh
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác - Tây Ninh
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm - Tây Ninh
Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước - Trà Vinh
Cấp giấy lại phép hành nghề khoan nước dưới đất - Trà Vinh
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Trà Vinh
Đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm - Cà Mau
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác - Tây Ninh
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Trà Vinh
Cấp lại giấy phép tài nguyên nước - Trà Vinh
Gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Trà Vinh
Đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển (sử dụng cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây; khai thác, sử dụng để phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng nước dưới 100.000 m3/ngày đêm) - Cà Mau
Đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm - Cà Mau
Đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm - Cà Mau
Đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm - Cà Mau

Menu