Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 21 thủ tục hành chính.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư - Đắk Lắk
Chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề luật sư (từ Văn phòng luật sư sang Công ty luật trách nhiệm hữu hạn) - Đắk Lắk
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật nước ngoài - Đắk Lắk
Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Đắk Lắk
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài - Đắk Lắk
Cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động - Đắk Lắk
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài - Đắk Lắk
Cấp giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư - Đắk Lắk
Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh (sau đây gọi tắt là công ty luật nước ngoài) - Đắk Lắk
Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư - Đắk Lắk
Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài - Đắk Lắk
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác - Đắk Lắk
Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài - Đắk Lắk
Đăng ký hoạt động của Công ty luật hợp danh - Long An
Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh (sau đây gọi tắt là công ty luật nước ngoài) - Cà Mau
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác - Cà Mau
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật nước ngoài do thay đổi nội dung đăng ký hoạt động - Cà Mau
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác - Cà Mau
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật nước ngoài do thay đổi nội dung đăng ký hoạt động - Cà Mau
Cấp Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh hoặc công ty luật trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi tắt là công ty luật) - Cà Mau

Menu